ایده پرداز .نت ناسودبر است (عدم وابستگی به هرگونه موسسه ، نهاد و سازمان) و فقط توسط افراد گروه و کاربران خود حمایت می شود. حمایت مادی و معنوی شما کمک می کند تا ایده پرداز .نت در ارائه خدمات بهتر عمل کند. پیشاپیش از همراهی و حمایت شما کمال سپاسگزاری را داریم.